Actura 12

prestacio per desocupacio per a artistes

Prestació per desocupació per a artistes

El consell de ministres ha aprovat una prestació especial per a artistes en desocupació. Ja siguin autònoms o treballadors del règim general per a artistes. D’acord amb el ministeri de cultura i esport, aquesta mesura pot ajudar potencialment a 70.000 persones.

La prestació especial per desocupació per a artistes

Aquells artistes que acreditin estar en situació legal de desocupació i hagin cotitzat 60 dies dins els últims 18 mesos com a treballadors artistes podran optar a una prestació per desocupació. 

També podran sol·licitar-la els qui acreditin 180 dies d’alta en Seguretat Social treballant en l’activitat artística o dins regularitzacions anuals ja efectuades en els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació, si no s’han tingut en compte per a demanar altres prestacions.

En tots dos casos, l’atur tindrà una durada de quatre mesos i està dotada amb una quantia de fins al 100% del IPREM per a les cotitzacions que superin els 61 euros. Mentre que, totes les cotitzacions amb un import menor, tindran una prestació del 80%.

Si vols sol·licitar aquest ajut, hauràs de de contactar amb el SEPE. Et recomanem que tinguis la teva vida laboral actualitzada per a agilitzar el tràmit.

La pensió i el treball com a artista, compatibles

Hi ha una compatibilitat del 100% de la pensió de jubilació amb l’activitat artística.  Aquells amb pensió no contributiva podran també compatibilitzar-la amb rendiments de la seva activitat artística, sempre que no superin el llindar del Salari Mínim Interprofessional.

Això indica que aquelles persones jubilades que facin activitats artístiques per ingressos menors al SMI, podran continuar rebent el total de la seva jubilació.